Uspješne priče: Maja Miše i dalmatinsko lončarstvo

 
Maja Miše, slika je preuzeta sa sljedeće poveznice

Još jedna NEWFELPRO-ovih istraživačica, dr.sc. Maja Miše, proglašena je Marie Curie Sklodowska COFUND „fellow of the week“ ! Čestitamo Maji na ovom iznimnom uspjehu!

Maja ima doktorat iz klasične arheologije te se trenutno nalazi u odlaznoj fazi na Sveučilištu u Fribourgu (Švicarska) gdje provodi svoj projekt „Connecting Adriatic with Mediterranean: Tracing Ancient Ceramic Workshops and Networks in the last centuries BC (CAMTAWN)“. Odlazna faza njenog projekta trajat će do prosinca 2016. godine pod mentorstvom prof. dr. sc. Vincent Camille Patrick Serneels, a po povratku u Hrvatsku, svoju završnu fazu projekta provest će na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu gdje je do početka svog projekta radila kao viša asistentica na Katedri za povijest umjetnosti.

Glavni cilj njenog projekta je detektirati aktivnosti lončara – od proizvodnje do distribucije lončarskog posuđa u Središnjoj Dalmaciji i Jadranu za vrijeme antike. Naime, za vrijeme helenističkog razdoblja, Središnja Dalmacija na jugu Hrvatske je bila aktivno uključena u trgovinu na Mediteranu, ne samo kao uvoznik već kao aktivni pokretač društvenih i ekonomskih promjena koje su utjecale na živote ne samo doseljenih Grka, već i domicilnog stanovništva kroz transfer znanja o lončarstvu. U svom projektu Maja obavlja arheometrijske analize, odnosno kemijske, mineraloške i petrografske analize na keramičkim ulomcima, kao i na uzorcima gline i kamena s otoka Hvara i Visa. Ovaj projekt spaja humanističke znanosti - arheologiju te prirodne znanosti - geologiju, kombinirajući različite deskriptivne i analitičke analize u razumijevanju antičkih zajednica. Interdisciplinarnim pristupom koji uključuje arheometrijsku analizu, njenim projektom se po prvi put provodi istraživanje na najprominentnijim hrvatskim arheološkim nalazištima.

Dosad je rezultate svog istraživanja izlagala na 13. Europskim susretima klasične keramike u Ateni, Grčkoj, na 2. konferenciji Međunarodnog udruženja za istraživanja lončarstva u helenističkom razdoblju u Lyonu, Francuskoj te na susretu Hrvatskog arheološkog društva u Šibeniku u listopadu 2015. godine.
 
Za sljedeće razdoblje planira diseminacijske aktivnosti na svojoj instituciji domaćinu u Fribourgu. Isto tako, Maja je jedna od organizatorica skorašnjeg okruglog stola na temu DNK lokalne/regionalne keramičarskke proizvodnje: mogućnosti i perspektive, a koji će se održati 3. ožujka 2016. godine na Institutu za arheologiju u Zagrebu. Više o Majinom radu i rezultatima možete pročitati na sljedećim  poveznicama